Vocational Competence Certificate (VCC) to system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodo-wych. Pozostaje w zgodzie z krajowymi i europejskimi standardami i wytycznymi w zakresie kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji.

Innowacyjność certyfikacji VCC

Innowacyjność VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Rodzaje certyfikacji VCC

W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu – New Competences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – Select Competences.

Wybierz swoją ścieżkę certyfikacji

New competences

umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu. Zawody będące przedmiotem certyfika-cji zgodne są z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aby otrzymać certyfi-kat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary:

zawodowe teoretyczne (ok. 80 godzin),

zawodowe praktyczne (ok. 80 godzin),

językowe (ok. 60 godzin),

informatyczne (ok. 40 godzin).

Kompletna ścieżka szkolenia i certyfikacji obejmuje od 260-300 godzin szkoleniowych. Wybierając szkolenie można zdecydować się na cały cykl, bądź jedynie na jedną z kompetencji.

Select competences

ukierunkowany na kwalifikacje cząstkowe, dopełniające. Dedykowany jest dla osób dokształcających się, które pragną rozwijać się i podnosić kwalifikacje. Obejmuje system krótkich kursów doskonalą-cych, zakończonych certyfikacją.

Proces
szkoleniowy

Proces szkoleniowy prowadzony jest przez akredytowane Akademie Edukacyjne, zaś walidacja kompetencji zawodowych, pozwalających na uzyskanie certyfikatu VCC jest prowadzona poprzez system egzaminów zewnętrznych za pośrednictwem Partnerów Egzaminacyjnych.

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym.

Szkolenia w ramach certyfikacji VCC prowadzone są na autoryzowanych materiałach edukacyjnych.

Certyfikat VCC

Jest dokumentem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Wydawany jest wyłącznie w języku angiel-skim z logo Europassu (Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie).

Certyfikat zawiera następujące informacje:

imię i nazwisko posiadacza certyfikatu

nazwa zawodu

numer identyfikujący wydany certyfikat

data wydania certyfikatu

Suplement

uplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Zawiera precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie, a tworzą z nim spójną całość. Suplement zawiera następujące informacje:

nazwa certyfikatu

nazwa certyfikatu w języku oryginału

profil umiejętności i kompetencji

podstawa wydania certyfikatu

skala ocen

wykaz efektów uczenia się

O fundacji VCC

Działalność

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

 

Warunkiem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego jest osiągnięcie minimalnych progów zdawalności, które są określone na poziomie co najmniej 55% w przypadku egzaminu teoretycznego oraz 75% dla egzaminu praktycznego (co jest zgodne z wymaganiami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formalnym szkolnictwie zawodowym).

Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie.

 

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem.

Główne zadania fundacji

monitorowanie potrzeb światowego rynku pracy, tendencji i zmian na nim zachodzących

monitorowanie zapotrzebowania na nowe zawody i kwalifikacje

określanie kwalifikacji dla nowopowstałych zawodów

testowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego

promocja mobilności zawodowej pracowników

wskazywanie kierunków i metod kształcenia zawodowego w systemie pozaformalnym i nieformalnym

certyfikowanie kwalifikacji w sposób ujednolicony, zgodny z krajowymi i unijnymi wytycznymi w tym zakresie

promocja uczenia się przez całe życie

Jesteśmy oficjalnym partnerem Fundacji

Prowadzimy kształcenie zgodnie z systemem VCC. Status mogą uzyskać instytucje szkoleniowe, instytucje rynku pracy, placówki kształcenia ustawicznego, szkoły zawodowe, uczelnie, zrzeszenia pracodawców.

Przeprowadzamy egzaminy zgodnie z systemem VCC. Status mogą uzyskać m.in. szkoły i uczelnie wyższe, zrzeszenia pracodawców, przedsiębiorców, firmy szkoleniowe, jednostki kształcenia ustawicznego.

Misją Fundacji VCC jest wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego i promocja współpracy między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną dla rozwoju mobilności i uczenia się przez całe życie.

 

 

Wizją fundacji jest stworzenie najbardziej cenionego przez pracodawców Europy systemu kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych.

Jeśli chcesz…

przygotować się do wykonywania nowego zawodu

podwyższyć lub zaktualizować posiadane kompetencje zawodowe

Dane kontaktowe Fundacji

Fundacja VCC
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18 lok. 16
20-538 Lublin
tel: +48 81 527 01 00
+48 81 527 01 01
e-mail: info@vccsystem.eu

Pakiet korzyści

Łączymy zabawę z ćwiczeniami językowymi

Motywujemy do nauki poprzez regularne powtarzanie materiału i testy sprawdzające

Posiadamy Akredytację Kuratora Oświaty na prowadzone kursy

Możliwość zajęć w siedzibie firmy lub szkole

Platforma e-learningowa dla kursantów

Miła i przyjazna atmosfera