Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż podręczników do języka angielskiego

Dofinansowanie przyznane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi XI Działania XI.2 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Płyń Łodzią po morzu języków – II edycja”, nr umowy RPLD.11.02.02-10-0002/19-00

Rozeznanie rynku – oferty cenowe  

 W związku z realizacją projektu pn.: „Płyń Łodzią po morzu języków” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – Miasto Łódź (czas realizacji projektu 01-11.2020-30.04.2022 r.) zapraszamy do składania ofert cenowych na zakup podręczników wraz z ćwiczeniami do nauki języka angielskiego dla osób dorosłych (w wieku powyżej 18 r.ż.) – English Hub na poziomach A1, A2, B1 w łącznej liczbie 216 sztuk.

 

Dopuszczamy oferty cenowe zakupu podręczników równoważnych wskazanych dla poszczególnych poziomów kształcenia językowego, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Oferty cenowe prosimy przesłać na adres mailowy magda.maczynska@progres.edu.pl lub przekazać do sekretariatu biura Centrum Szkoleniowego Progres Jagóra I Nordyński Sp. Jawna w Łodzi, ul. Pomorska 40 (II piętro) w godzinach od 8:00 do 16:00 do dnia 25.09.2021.